Ban giám đốc

Ông Nguyễn Bá Biền

Tổng giám đốc

Chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực phát triển thiết bị và giải pháp IOT

Ông Nguyễn Bá Biền

Tổng giám đốc

Chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực phát triển thiết bị và giải pháp IOT

Ông Nguyễn Bá Biền

Tổng giám đốc

Chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực phát triển thiết bị và giải pháp IOT

Ông Nguyễn Bá Biền

Tổng giám đốc

Chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực phát triển thiết bị và giải pháp IOT

Ông Nguyễn Bá Biền

Tổng giám đốc

Chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực phát triển thiết bị và giải pháp IOT

Ông Nguyễn Bá Biền

Tổng giám đốc

Chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực phát triển thiết bị và giải pháp IOT

Ông Nguyễn Bá Biền

Tổng giám đốc

Chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực phát triển thiết bị và giải pháp IOT